Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov, s ktorými prichádzame do styku je pre nás nesmierne dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Rusyn shop s.r.o., so sídlom Malý Lipník 123, 065 46 Malý Lipník, IČO: 51323524, DIČ: 2120675755, IČ DPH: SK2120675755 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v našej spoločnosti, môžete náš kontaktovať e-mailom na info@rusynshop.sk alebo poštou na adresu našej spoločnosti.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo “GDPR”). Ďalej sa na nás aplikujú niektoré ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitné právne predpisy.

Potrebujeme Vaše osobné údaje?

Áno, pri poskytovaní našich služieb potrebujeme v nevyhnutnej miere spracúvať osobné údaje. Netýka sa to iba osobných údajov našich zákazníkov, ale taktiež osôb, s ktorými prichádzame do styku mimo poskytovania našich služieb napr. keď si prezeráte naše webové stránky. Spracúvanie osobných údajov v našej spoločnosti je minimálne nevyhnutné z nižšie uvedených dôvodov:

•          Poskytovanie našich služieb (najmä predaj tovaru), pri ktorých musíme spracúvať osobné údaje našich zákazníkov za účelom samotného poskytnutia služby;

•          Plnenie zákonných a zmluvných povinností;

•          Ochrana našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov našich zákazníkov.

Ako získavame osobné údaje?

Najčastejšie spracúvame osobné údaje, ktoré sme získali dobrovoľne priamo od Vás. Vaše osobné údaje získavame najmä v procese vytvorenia objednávky na naše produkty prípadne pri vytvorení užívateľského účtu. Taktiež Vaše osobné údaje môžeme získať Vašou aktivitou na našich oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach prípadne ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár na našom webe http://rusynshop.sk/index.php?route=information/contact.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Účel je zjednodušene dôvod, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje. Na každý účel musí byť naviazaný aj právny základ napr. súhlas, zákonná povinnosť alebo plnenie zmluvy. Nižšie uvádzame naše účely spracúvania osobných údajov a právne základy podľa GDPR.

Účel

Právny základ

Predaj služieb (predaj tovaru)

Plnenie zmluvy – článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Personalistika a mzdy

Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Účtovné  a daňové účely

Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Marketing (newsletter)

Súhlas – článok 6 ods. 1 písm. a) GPDR.

Správa sociálnych sietí

Oprávnený záujem- čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právna agenda

Oprávnený záujem – článok 6 ods. 1 písm. f)

Štatistika

Článok 89 GDPR.

Archívne účely

Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Práva dotknutých osôb

Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Poskytovanie služieb (predaj tovaru)

Na to, aby sme vedeli poskytovať naše služby potrebujeme nevyhnutné spracúvať osobné údaje o našich zákazníkoch – fyzických osobách. Pri predaji tovaru je tak napr. nevyhnutné doručiť Vami objednaný tovar na Vašu adresu a na Vaše meno. Pri predaji tovaru vystupujeme v pozícií prevádzkovateľa v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami http://rusynshop.sk/obchodne-podmienky.

Personalistika a mzdy

Pri našej činnosti v nevyhnutnej miere spracúvame osobné údaje našich zamestnancov alebo iných pracovníkov v postavení prevádzkovateľa. Konkrétne povinnosti v tejto oblasti nám vyplývajú z osobitných právnych predpisov.  

Účtovné a daňové účely

Pri poskytovaní našich služieb prirodzene pracujeme s účtovníctvom a sme si taktiež vedomí našich daňových povinností. Na tieto účely musíme v minimálnom rozsahu spracúvať osobné údaje našich klientov v postavení prevádzkovateľa. Konkrétne povinnosti v tejto oblasti nám vyplývajú z osobitných právnych predpisov.  

Marketing (newsletter)

Za účelom kontaktovania našich zákazníkov s ponukou našich tovarov prípadne noviniek spracúvame Vaše osobné údaje iba na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel vystupujeme v pozícií prevádzkovateľa.

Správa sociálnych sietí

Ako prevádzkovateľ spravujeme naše profily na sociálnych sieťach a spoliehame sa pri tom na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia o našom e-shope. V súčasnosti máme profil na sociálnej sieti Facebook

https://www.facebook.com/RusynShop/?ref=bookmarks

Právna agenda

Ako prevádzkovateľ je pre nás občas nevyhnutné za účelom vymáhania našich práv preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútori alebo orgány činné v trestnom konaní). Vyššie uvedené považujeme za náš oprávnený záujem na základe ktorého spracúvame osobné údaje.

Štatistika

Ako prevádzkovateľ máme právo vyhotovovať štatistické zostavy na základe článku 89 GDPR za prijatia primeraných opatrení. V štatistikách sa vždy uvádzajú iba anonymizované údaje a Vaše údaje na štatistické účely spracúvame iba do chvíle, kým existujú vyššie uvedené účely.

Archívne účely

Ako prevádzkovateľ máme povinnosti archivovať dokumenty a registratúrne záznamy na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a taktiež v zmysel článku 89 GDPR.

Práva dotknutých osôb

Podľa GDPR máme špecifické povinnosti pri uplatňovaní Vašich práv ako dotknutej osoby a na tento účel v postavení prevádzkovateľa vedieme legislatívou stanovenú dokumentáciu, pri ktorej spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si uplatnili niektoré z práv podľa GDPR.

Sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Štandardne Vaše osobné údaje sprístupňujeme iba v prípadoch, v ktorých je to naozaj nevyhnutné napr. našim zamestnancom a sprostredkovateľom, ak to považujeme za nevyhnutné a za splnenia primeraných opatrení na zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Taktiež ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, vždy skúmame či sú splnené zákonné podmienky na ich sprístupnenie.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Ak účel spracúvania osobných údajov skončí, osobné údaje už ďalej nespracúvame. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel.

Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z jednotlivých právnych predpisov. V prípade, ak to tak nie je, dobu uchovávania určujeme my v rámci našej činnosti a vzhľadom na naše potreby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel

Doba uchovávania

Predaj služieb (predaj tovaru)

Počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom.

Personalistika a mzdy

Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov.

Účtovné  a daňové účely

Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.

Marketing (newsletter)

Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo odhlásenia z newsletteru.

Správa sociálnych sietí

Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov.

Právna agenda

Až do premlčania právneho nároku.

Štatistika

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania.

Archívne účely

Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu.

Práva dotknutých osôb

Počas trvania komunikácie s dotknutou osobou týkajúcou sa výkonu práva dotknutej osoby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame a nevykonávame. Pri našej práci však využívame bežne používaný kancelársky software ako operačný systém Windows alebo MS Office. Poskytovatelia takýchto programov zvyknú mať serveri umiestnené mimo EÚ a môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu dát do USA na strane poskytovateľa cloudových služieb alebo softwarového vybavenia, ktorý je našim sprostredkovateľom. Týmto sprostredkovateľom je napr. spoločnosť Microsoft Inc., ktorá je certifikovaná systémom právnych záruk známych ako Privacy Shield (URL: https://www.privacyshield.gov/welcome). Takéto prenosy majú potom charakter cezhraničného prenosu osobných údajov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Taktiež máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov ak tieto údaje spracúvame z dôvodu verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Tieto práva však nie sú absolútne. Ich existencia automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky uvedené v legislatíve. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f).

Takisto máte právo kedykoľvek obrátiť sa na dozorný orgán a iniciovať konanie či podať sťažnosť. Našim dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.dataprotection.gov.sk

Automatizované spracúvanie osobných údajov s právnym alebo podobným účinkom pre Vás?

V súčasnosti nevykonávame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré by malo právny alebo podobný účinok na Vašu osobu.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (odkazy) na iné webstránky. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webstránka ukladá vo Vašich zariadeniach pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách a zvyšuje tak Vaše užívateľské pohodlie pri prehliadaní našich stránok. V rámci nášho webu používame Google Analytics – analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie generuje štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Ukladanie súborov cookies máte plne vo Vašej dispozícií a ich mazanie a nastavenie ich ukladania je možné vykonať v rámci webového prehliadača.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Prijali sme interné právne akty a zabezpečujeme, aby naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi boli poučení a poverení.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov je z nášho pohľadu kontinuálna činnosť, ktorá nekončí 25 májom 2018. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť, prestať byť aktuálne alebo na našej strane môžu nastať určité zmeny pri spracúvaní osobných údajov. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.